Ihale Ilanı

10 KALEM KAYAK MALZEMESİ ALIMI

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

10 Kalem Kayak Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2019/596009

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası                      :2462116500 - 2462116548

c) Elektronik Posta Adresi                           :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :38 Adet Çocuk Kayak 5 Adet Yetişkin Kayak 40 Çift Çocuk Kayak                                                                            Ayakkabısı 5 Çift Yetişkin Kayak Ayakkabısı 40 Adet Çocuk                                                                                         Kayak Batonu 15 Adet Yetişkin Kayak Batonu 1 Paket Waks                                                                                      1 Paket Dolgu Çubuğu 5 Adet Plastik Sistre 2 Adet Kayak Montu

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                    :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kepeci Mah. 116. Cad. No:12

                                                                               ISPARTA

c) Teslim tarihi                                                 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş ) gün içinde                                                                          malların teslimine başlanır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamı Encümen                                                                                       toplantı salonu Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA

b) Tarihi ve saati                                              :12.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel          kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin                   tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri          zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Özel İdaresi Zemin Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim                 fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı         teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                             VİNO:04.12.2019/1026

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER