Ihale Ilanı

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MAKİNE TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2019/600693

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Sanayi Mah. 142Cad. No:72/B 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası       : 2462119653 - 2462119604

c) Elektronik Posta Adresi           : [email protected]

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 8 KISIM MAKİNE VE TEÇHİZAT BAKIM ONARIMI 17 KISIM TIBBİ                                                                              CİHAZ BAKIM ONARIMI

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                                 idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ- ISPARTA                                                            ŞEHİR HASTANESİ- ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- IS                                                                                PARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ- ŞARKİKARA                                                                 AĞAÇ DEVLET HASTANESİ- YALVAÇ DEVLET HASTANESİ- EĞİR-                                                                           DİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TED. VE REH. HASTANESİ

c) Süresi                                              : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Sanayi Mah. 142. Cad. No:72/B ISPARTA

b) Tarihi ve saati                              : 18.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

HİZMET YETERLİLİK BELGESİİSTENEN KISIMLAR: ASANSÖR-İKLİMLENDİRME CİHAZI-KLİMA SANTRALLERİ-YANGIN ALARM SİSTEMİ-JENERATÖR-GÜÇ KAYNAĞI (UPS)-RÖNTGEN CİHAZLARI(KARIŞIK GRUP)-SU ARITMA CİHAZI-OTOKLAV CİHAZI

YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİ VE TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU LİSANS BELGESİ İSTENEN KISIMLAR: MORİTA RÖNTGEN CİHAZI-PLANMECA RÖNTGEN CİHAZI-GE RÖNTGEN CİHAZI-MAMOGRAFİ CİHAZI-TOMOGRAFİ CİHAZI

YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİİSTENEN KISIMLAR: DRAEGER ANESTEZİ CİHAZI-MİNDRAY ANESTEZİ CİHAZI-GE ANESTEZİ CİHAZI-DRAEGER VENTİLATÖR CİHAZI-VELA VENTİLATÖR CİHAZI-MAGUET VENTİLATÖR CİHAZI-FRESENIUS HEMODİYALİZ CİHAZI-GAMBRO HEMODİYALİZ CİHAZI-38 ADET AMBULANSIN TIBBİ CİHAZ VE ÜST DONANIMLARININ BAKIM ONARIMI

ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ VEYA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ VEYA ELEKTRİK-ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI İSTENEN KISIMLAR: KOMPANZASYON PANOLARI

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU BELGESİİSTENEN KISIMLAR: İŞLETME SORUMLULUĞU

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her kısım için kısma ait hizmet koluyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü bakım ve onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                                                                                                                  V.N.: 1008 / 26.11.2019

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER