Ihale Ilanı

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2020 Yılı Akaryakıt Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2019/596639

1-İdarenin

a) Adresi                                                            : Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde No:24 ISUBÜ Rektörlük                                                                                       Yerleşkesi B. Blok 32200 Bahçelievler ISPARTA

                                                                                MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası                      : 2462283000 - 2462283006

c) Elektronik Posta Adresi                           : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                 :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : Motorin (Katkılı) 20.000 litre ve Kurşunsuz Benzin

                                                                                (95 oktan) 2.500 litre

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                                              : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü resmi                                                                                          araçlarının günlük ihtiyaçlarına göre akaryakıt istasyonundan                                                                                   alınacaktır. Üniversitemizde kurulu bulunan Jeneratörler için                                                                                  kullanılacak akaryakıt ise Yüklenici tarafından İdarenin

                                                                                göstereceği kurulu bulunan jeneratörlere konulacaktır.

c) Teslim tarihleri                                            : İşe başlama tarihi 01/01/2020; işi bitirme tarihi 31/12/2020'dir.                                                                                Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması

                                                                                nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde,                                                                                         İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası                                                                                            Bahçelievler Mah. 102. Cad. No:24 Merkez/ISPARTA

b) Tarihi ve saati                                              : 27.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) a- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge, veya

b- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,

2) 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası kanununun 3 üncü maddesi gereğince alınması zorunlu olan lisans belgesi,

3)Satıcı firmanın yetkili satıcılık belgesi almış olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin 81 ilin en az % 70 inde istasyonları bulunacak olup, akaryakıt dağıtım şirketinden alınacak bu durumu gösterir belge veya istasyonları belirten harita,

4) Satış firmaları kendilerinin bayisi olduğu kuruluşa bağlı olan Isparta ili, belediye hudutları içerisinde Üniversitemiz Rektörlük Yerleşkesine en fazla 20 km. uzaklıktaki farklı bir akaryakıt dağıtım istasyonundan (satıcı firmanın yetkili satıcılık belgesi almış olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin) günlük akaryakıt ihtiyacımızı karşılayabilir. Bunun için ilgili istasyonda OYAS sisteminin bulunduğuna ve ihale kapsamında Üniversitemizin akaryakıt ihtiyacının karşılanabileceğini gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                            V.N: 986 / 20.11.2019

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER