Ihale Ilanı

MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİİŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemiz Teknik Bilimler MYO' da Kullanılmak Üzere 3 Kalem Makine ve Ekipman Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       : 2019/505925

1-İdarenin

a) Adı                                                                   : İDARİ VE MALİİŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

                                                                                YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ISPARTA UYGULAMALI                                                                                               BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi                                                            : Bahçelievler Mahallesi 102 Cadde No: 24 MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası                       : 02462283000 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası                                                               : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                   : Üniversitemiz Teknik Bilimler MYO' da Kullanılmak Üzere 3                                                                                      Kalem Makine ve Ekipman Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                           : Teknik Bilimler MYO da kullanılmak üzere; 2 Adet GNSS

                                                                                ALICISI GEZICI SET, 5 Adet ELEKTRONİK TOTAL STATION                                                                             SET, 1 Adet SERAMİK FIRIN 110X110X110 CM, toplam 8                                                                                              Adet Makine ve Ekipman Alımı

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler

                                                                                Meslek Yüksekokulu Merkez/ISPARTA

ç) Süresi/teslim tarihi                                    : ISUBÜ Teknik Bilimler MYO'na teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi                                      : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 iş günü içerisinde

                                                                                başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 01.11.2019 - 09:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                      : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İdari ve Mali İşler                                                                                          Daire Başkanlığı Toplantı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

d) İsteklinin alım konusu malıürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Her bir kısımda belirlenmiş, ürünler/mallar için Teknik Şartname içeriğinde istenen Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ait belgeler idareye sunulmalıdır/gönderilmelidir. 

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Her bir kısımda belirlenmiş, ürünler/mallar Teknik Şartname içeriğinde aranan standartlara uygun olmalıdır ve standartlara ait belgeler idareye sunulmalıdır/gönderilmelidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif ettikleri mallar/ürünler için teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren yazılı açıklamalarını her bir kısım için sunacaklardır. Teklif edilen makine ve teçhizatın teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teknik şartnameye uygunluk yazısı ile birlikte ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren orijinal fotoğraflı katalog veya istekli tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanmış tanıtım materyallerinin ihale öncesinde idareye sunulması zorunludur. Hazırlanmış tüm eğitim ve alıştırma kitapları Türkçe ve/veya İngilizce (onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte) olarak istekliler tarafından ihale öncesinde idareye sunulmalıdır. (Katolog veya diğer dökümanlar, CD veya DVD olarak da idareye sunulabilir.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                              V.N: 864 / 15.10.2019

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER